Stichting Enjoy to Pay

'Volunteer to make change'

ANBI informatie

ANBI goedgekeurd per 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren. Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

Naam ANBI:
Stichting Enjoy to Pay

RSIN:  Deze afkorting staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 812024461. Anbi checken bij de belastingdienst kan via deze link.....

Post- of bezoekadres: Hoofdstraat 54, 3971PP Driebergen
E-mail adres : peter.regien@politie.nl
Telefoonnummer: 0343-535957

Doelstelling: In lijn van de statuten

Het doel van Enjoy to Pay is om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven op die momenten en plaatsen waar de formele taak van de nationale politie ophoudt maar waar we als dienders de overtuiging hebben dat we niet kunnen of moeten achterblijven. Hoe concreter hoe beter!

Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan:

De stichting doet dit door het bieden van financiële en feitelijke hulp in de vorm van concrete projecten in voornamelijk fragiele staten of in eigen land gericht op extreem kwetsbare groepen. De focus is daarbij gericht op projecten die een relatie hebben met de taken van de nationale politie. Projecten die een preventieve werking hebben ter voorkoming van dader of slachtofferschap van georganiseerde misdaad of terrorisme en de positie, rol, het netwerk of taak van de politie kunnen versterken. Daarbij is er altijd aandacht voor de bijzondere positie van kinderen en jongeren.

De stichting is een onafhankelijke denktank en projectorganisatie volledig gericht op het verlenen van hulp aan het die dat behoeven. De stichting is creatief, innovatief, daadkrachtig en draagt bij aan het internationale imago van de politie en haar medewerkers. De Stichting fungeert als brug tussen het publiek, bedrijfsleven, de politie en de overheid, terwijl ze onafhankelijk blijft. 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:
Bestuurssamenstelling per 31 maart 2017

John Tamerus voorzitter & realisatie projecten
e-mail: john.tamerus@politie.nl

Harm Beukenholdt, vice voorzitter
e-mail: harm.beukenholdt@politie.nl

Peter Regien: Penningmeester
e-mail: peter.regien@politie.nl

Wil Dix: Secretaris 
e-mail: 
wil.dix@politie.nl

Rita Mulders: Lid 
e-mail: m.mulders31@kpnplanet.nl

Henk Pauwels: Lid 
e-mail: henk.pauwels@hccnet.nl 

Daan van Winsen:Lid 
e-mail: daan.van.winsen@politie.nl

Beloningsbeleid: 
De stichting werkt als uitgangspunt met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Er is geen specifiek beloningsbeleid. In uitzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde vrijwilligersvergoeding binnen de kaders van vigerende wet en regelgeving en altijd ondersteund door een vrijwilligerscontract.

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden:
De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag’.

Financiële verantwoording :
De financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op deze website onder het drop down menu ‘jaarverslag'.

.